4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

 

4+4+4 Sistemi Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti 4+4+4 sistemi ile tanışmadan önce her birey 8 yıllık zorunlu ilköğretim hakkına sahipti. İlköğretim Okulu adı altında 1,2,3,4,5,6,7,8.sınıflar (Anaokulu da bu kapsamdadır) bulunmaktaydı. Bu zorunlu 8 yıllık eğitimi bitirenler istedikleri takdirde 4 yıllık bir lisede eğitim ve öğrenimine devam edebiliyorlardı.

 

Ancak değişen dünya koşulları ve eğitime olan ihtiyacın artması ile birlikte bu sistemde yeniliğe gidilmesi uygun görüldü. Gerekli öğrenimi  süresini 12 yıla çıkaran yasa, 11 Nisan 2012′de “İlköğretim ve Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim yapılmasına Dair Kanun” adıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim süresi 12 yıla çıkartılmış oldu. Liselerin de zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla birlikte 12 yıllık bu süreç bazı kademelere ayrılarak adlandırıldı. İlkokul adı altında 1,2,3,4. Sınıflar (Anaokulu da bu kapsamdadır), Ortaokul adı altında 5,6,7,8. Sınıflar, Ortaöğretim (Lise) adı altında 9,10,11,12. Sınıflar 4+4+4’ün dörder yıllık üç kademesini oluşturmaktadır. Zaten sisteme adını veren de bu dörder yıllık üç kademedir.

Peki, bu şekilde 4 yıl (ilkokul) +4 yıl (ortaokul) +4 yıl (lise) olmak üzere yapılandırılan bu sisteme bir anda geçilmesi okul, öğretmen, öğrenci, veli anlamında çeşitli sıkıntılara yol açmadı mı? Okullar bu sisteme hazırlıklı mıydı? Öğretmenler ve öğrenciler için ne gibi kolaylıklar ve zorluklar getirdi? Şimdi de biraz bunları ele alalım…

 

 

4+4+4 Sisteminin Avantajları

*Okullardaki kat sayı farkının ortadan kalkması

8 yıllık zorunlu eğitimde her lise farklı kat sayı uygulaması ile öğrencilerini mezun etmekteydi. Özellikle merkezi sınavlarda Anadolu Öğretmen Liseleri açık ara puan farkı ile önde görünmekteydi. Ancak 4+4+4 sistemi ile bu katsayı farklılığı da ortadan kalktığı için eğitimde fırsat eşitliğini sağlanmış oldu.

 

*Farklı yaş gruplarının farklı kurumlarda eğitim alması

8 yıllık zorunlu eğitimde 6 yaşındaki bir çocukla, 14 yaşındaki bir gence aynı ortamda eğitim verilmekteydi. Bu da çocukların psiko-sosyal açıdan olumsuz gelişimine neden olmaktaydı. Aynı okuldaki öğrenciler arasındaki yaş farkı pek çok sosyal soruna da sebep olmaktaydı. İlgi alanları, oyun anlayışları, arkadaşlık grupları vs gibi pek çok faktörün farklılık göstermesi zaman zaman fiziksel şiddete dahi sebep olmaktaydı. Oysa 4+4+4 sistemi pedagojik açıdan çok daha uygundur. 6-10 yaş grubunun bir kurumda, 11-14 yaş grubunun başka kurumlarda eğitim almasının tercih edilmesi pek çok sıkıntının da önüne geçilmesini sağlayacaktır.

 

*Din eğitiminin daha özgür bir hâl alması

8 yıllık zorunlu eğitimin getirildiği dönem politik açıdan çok hassas bir dönemdi. Bu sebeple de o dönemde din eğitimine çok büyük darbe vuruldu. Çocuklarına bu işin uzmanı kişiler tarafından dini eğitim verilmesini isteyen veliler, bu imkândan mahrum kaldılar. Din Kültürü dersleriyle de “din eğitimi” ihtiyacı giderilemediği için bu konuda bir tıkanma yaşanıyordu. 4+4+4 sistemi ise din eğitimini oldukça özgür bir hale getirdi. Gerek din derslerinde gerekse de seçmeli derslerde din eğitimi geniş bir yelpaze ile öğrencilerin ve velilerin isteğine bırakıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin yanında öğrenciler seçmeli olarak Kuranı Kerim, Peygamberimizin Hayatı gibi pek çok seçmeli ders de alma hakkına sahip oldu.

 

*Okuldan daha erken yaşta mezun olunması

8 yıllık zorunlu eğitimde öğrenciler 14-15 yaşında ilköğretimden mezun oluyorlardı. Bu da alan belirleme açısından geç kalınmasına sebep oluyordu. Asıl olan çocukların kabiliyetlerinin erken yaşlarda keşfedilip, başarılı oldukları alanlara yönlendirilmeleri olduğu için 4+4+4 sistemi, 60 ayı dolduran çocukların okula başlamasını öngörüyor. Yani yaşın bir yıl öne çekilmesiyle, öğrenciler, ilköğretimden 13-14 yaşında mezun olacaklardır.

 

 

4+4+4 Sisteminin Dezavantajları

*Açık öğretim hakkının İlkokuldan sonra değil Ortaokuldan sonrasına bırakılması

8 yıllık zorunlu eğitimde öğrenciler ilk dört yıldan sonra okulu açıktan okuyabilme hakkına sahipti. Bu hak, yapılan değişiklikle ilköğretimin 2. kademe sonrasına bırakıldı. Yani öğrenciler, son 4 yılda bu haktan yararlanabileceklerdir.

 

*60 ayını dolduran çocukların okula başlaması

8 yıllık zorunlu eğitimde 6 yaşındaki çocuk zorunlu olarak eğitime tabi tutuluyordu. Yapılan değişiklik artık 60 ayı dolduran çocukların (5 yaş) okula başlamasını öngörüyor. Bu durum ister istemez 5 yaşındaki bir çocuğun bilişsel ve zihinsel açıdan ilköğretime ne kadar hazır olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

 

Pek çok uzman gelişimsel olarak 72 aydan küçük çocuklar ilkokula başlamaya hazır olmadığını ifade ediyor. Her çocuğun gelişiminde farklılık olabileceğini; bazı çocukların gelişiminin biraz daha ilerde olabileceğini, bazı çocuklarınsa biraz geride olabileceği vurgulanıyor. Küçük çocuklar arasında bir kaç aylık farkın çok önemli  farklılıklara sebep olacağı ve bunun da çocukların okul başarısını ve psikolojisini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

 

Öğretmenler henüz oyun çağındaki bu yaş grubuna, okuma-yazma ve bazı aritmetik becerileri nasıl öğretecekler? Tuvalet eğitimi almayan çocuklar hijyen sorunları ile nasıl başa çıkacak? Küçük çocukların ezilmesi ve fiziksel kazaların çok sık yaşanmamasının önüne nasıl geçilecek? Her okul dönemi başında karşılaşılan “ayrılık anksiyetesi” adı verilen, çocukların annelerinden ayrılmak istememeleri, anneden ayrılmayı engellemek için geliştirdikleri ağlama nöbetlerinin önüne nasıl geçilecek? 60 ay dönemindeki çocukta el-göz koordinasyonunun, ince motor becerilerin, işlemsel düşüncenin tam gelişmemiş olması, soyut düşüncenin yetersizliği ve dikkati sürdürmedeki güçlükler nasıl çözülecek? 60 ay döneminde okula başlayan çocuğun sınıfta daha huzursuz, daha disiplinsiz davranması nasıl önlenecek?

 

Akıllarda soru işaretleri bırakan pek çok soru sebebiyle eğer 60 aylık çocuklar ilkokula başlayacaksa okul öncesi eğitimin de yaygınlaşması gerekmektedir. Bu sistemi uygulayan diğer gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitim 2-3 yaş itibariyle başlıyor.  Bu sistemin Türkiye’de uygulanabilmesi için anaokullarının sayısı da arttırılmalıdır.

 

*Öğretmen açığının artması ve Sınıf Öğretmenlerinin norm fazlası durumuna düşmesi

4+4+4 sistemiyle 5.sınıfın sınıf öğretmenlerinden alınıp branş öğretmenlerine teslim edilmesiyle 126 bin öğretmen açığına ek olarak binlerce branş öğretmeni ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bununla beraber binlerce sınıf öğretmenini de norm fazlası durumuna düşürmüştür. Bu sebeple oluşan açık ücretli öğretmenlik ile; fazlalıklar ise sınıf öğretmenlerinin alan değişikliği ile başka branşlara kaydırılmasına sebep olmuştur. Bu da maalesef eğitimin kalitesini düşüren bir yaklaşım olmuştur. Alan değişikliğinin iptal edilip ihtiyaç olan branşlara yeterli sayıda öğretmen atamasının yapılması ile bu sorunun çözülmesi gerekmektedir.

 

*Okulların fiziki şartlarının hazır olmaması

4+4+4 sistemin gelmesiyle birlikte 8 sınıfın bir arada bulunduğu İlköğretim okulları İlkokul ve Ortaokul olarak iki ayrı binaya ayrılmak zorunda kaldı. Ancak tek binada eğitim veren okulların ayrılması pek çok sıkıntıyı beraberinde getirdi. Sabahçı-öğlenci uygulaması ile buna çözüm aransa da aynı dersliklerin kullanılması pek çok sorunu beraberinde getirdi. Yetersiz dersliklerden dolayı prefabrik sınıfların okul bahçelerine kurulacağı açıklamaları da pek çok veliyi huzursuz etti.

 

Öncelikle okulların fiziki şartları iyileştirilmeli ve gerekli destek sağlanarak okullar binasıyla, derslikleriyle, bahçesiyle ayrılmalıdır.  Sınıflarda birer kişilik sıralar bunamıyorsa en çok 2 kişilik sıralar tercih edilmeli ya da birleştirilmiş U düzeni şeklinde öğrenciler sınıfta yerleşmelidir. Sınıflardaki öğrenci sayıları da kesinlikle azaltılarak 20-25 seviyesine çekilmelidir. Bu da yeni dersliklerin inşası ile mümkün olacaktır.

*Ailelerin yeni sistem hakkında yeterince bilgilerinin olmaması

Ailelere 4+4+4 sistemi ile bilgi verilmelidir. Çeşitli toplantılar ya da seminerler ile veliler bu sistem ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Çünkü aileler bu sistemle yeni tanıştıkları için haklı olarak kaygılılar. Çocuklarını bu sürece hazırlamak ve onlara süreç içerisinde yardımcı olmak adına ailelere bu konuda önemli sorumluluklar düşmektedir.

 

Sonuç Olarak…

Eğitim dinamik ve çok yönlü bir sistemdir. Çağın gerektirdiği ölçüde daima değişikliğe ve yenilenmeye ihtiyaç duyacaktır. Bu yenileme esnasında problemleri, sıkıntıları her zaman olacaktır. Önemli olan, bu olumsuzlukları öğrencilerin ve çağın gereklilikleri ölçüsünde en iyi şekilde aşabilmektir. Bu gözle baktığımızda, 4+4+4 eğitim sisteminin, 8 yıllık zorunlu eğitime göre avantajları dezavantajlarından daha fazladır…

 

…Ali Akar…

Gelen Aramalar:

  • 4 4 4 eğitim sistemi makale (20)
  • 4 eitimhane (10)
  • 4 4 4 eitim sistemi makale (10)
  • 4 4 4 sistemi ile ilgili makaleler (7)
  • zorunlu eitimin getiri ve gtrleri (5)
  • 4 4 4 eğitim sistemi yararları ve zararları (5)
  • 4 4 4 eğitim sistemi ile eski sistem arasındaki farklar (4)
  • 4 4 4 sisteminin zararları (4)
  • 4 4 4 eğitim sisteminin dezavantajları (3)
  • türkiyede 4 4 4 zorunlu eğitim (2)